Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2012

endless-love
1535 1bd8 390
Reposted frompiksele piksele vialottee lottee
endless-love
6738 50cd 390
Reposted frompannaamy pannaamy viaesste esste
endless-love
3230 33dd 390
Reposted fromretaliate retaliate
endless-love
Dobrze jak ludzie w związku się czasami kłócą. Lepsze to niż obojętność, niż machnięcie ręką na problemy i udawanie, że nic się nie dzieję. Gdy się kłócicie to znaczy, że obojgu Wam zależy, że to wszystko jeszcze ma dla Was sens i próbujecie naprawić to co po drodze się pieprzy.
Reposted fromlabellavita labellavita
endless-love
3311 ac78
Reposted fromlabellavita labellavita
endless-love
Oczy tych, którzy przeżyli więcej mają głębsze spojrzenie.
Reposted fromlabellavita labellavita
endless-love
3413 ab2a 390
Reposted fromlabellavita labellavita
endless-love
3431 5556 390
Reposted fromlabellavita labellavita
endless-love
3436 6fbf 390
Reposted fromlabellavita labellavita
endless-love
3481 0930 390
Reposted fromlabellavita labellavita
endless-love
3564 12ef 390
Reposted fromobliviate obliviate viafoods foods
endless-love
endless-love
3135 aeec 390
Reposted fromamatore amatore vialittle little
endless-love
8457 72ba 390
Teraz, zaraz, już!
Reposted fromdziewcze dziewcze viacheshire cheshire
endless-love
Pokazując komuś swoją zupę, to tak jakbyś pokazywał to, co masz w sercu, a nie każdy na to zasługuje...
endless-love
3878 493c 390
Reposted fromwildatheart wildatheart viacheshire cheshire
endless-love
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialittle little
endless-love
2532 2f4c 390
Reposted fromseqel seqel vialittle little
endless-love
Czasem spotka się kogoś, 
powie słowo, a Ty 
zamiast chodzić swą drogą
Wolisz zostać z nim.
— Anna Jantar.
Reposted fromnivea nivea viacheshire cheshire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl